Privacybeleid

Privacybeleid voor het gebruik van de website

1. Introductie

Menarini Benelux N.V./S.A. Division Diagnostics (“Bedrijf”, of “wij”) neemt de privacy van haar gebruikers zeer serieus en verbindt zich ertoe om volledig te voldoen aan de toepasselijke wetgeving ((Verordening (EU)) 2016/679 - hierna "GDPR" genoemd).

Dit document (“Privacybeleid”) biedt informatie over de manier waarop de persoonlijke gegevens die het Bedrijf via de website verzameld, worden verwerkt en vormt “een informatieve kennisgeving voor de betrokkenen” onder de voorwaarden van art. 13 van de GDPR. Specifieke kennisgevingen met betrekking tot privéinformatie worden normaal gepubliceerd in de secties van de website waar persoonsgegevens van de gebruikers worden verzameld; deze worden in elk geval aangevuld door het Privacybeleid.

Ieder individu die informatie verzoekt over een behandeling met betrekking tot kinderen moet tenminste 18 jaar oud zijn.

2. Gegevensbeheerder en DPO

De gegevensbeheerder is Menarini Benelux N.V./S.A. Division Diagnostics, die haar hoofdkantoor heeft in De Kleetlaan 3 – 1831 Diegem – België (“Beheerder”).

De Data Protection Officer (“DPO”) kan gecontacteerd worden via: dpo@menarini.com.

3. De gegevens die wij verwerken

De volgende gegevens worden verzameld:

1) Gewone persoonlijke gegevens die u verstrekt door de interactie met website functies, inclusief browsergegevens of verzoeken om diensten te gebruiken die op de website worden aangeboden (bv. registratie in voorbehouden zones, wedstrijden en andere initiatieven die op de website aanwezig kunnen zijn, het gebruik van apps, verzoeken om informatie en rapporten ingediend via contactformulieren, enz.) evenals gegevens verzameld door cookies zoals gespecifieerd in het Cookiebeleid.

2) Speciale gegevenscategorieën deze met betrekking tot de gezondheidsstatus (artikel 9 van de GDPR). Wanneer dit gebeurt, wordt de verwerking uitgevoerd op basis van toestemming van de gebruiker, om te voldoen aan de verplichtingen in verband met meldingen van ongewenste voorvallen, om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire verplichtingen of contractuele of precontractuele verplichtingen met betrekking tot de levering van goederen en diensten (inclusief verzoeken tot informatie over onze producten en het correcte gebruik ervan). In elk geval, de wettelijke basis voor de verwerking van bepaalde categorieën gegevens is artikel 9.2(a) en (i) van de GDPR.

4. Waarom en op welke manier verwerken wij uw persoonsgegevens

Met uw toestemming kan het Bedrijf uw gewone persoonsgegevens verwerken om u toe te laten onze beschikbare diensten te gebruiken en hun functionaliteit en prestaties te optimaliseren, statistieken over het gebruik ervan uit te voeren, verzoeken en rapporten die ontvangen zijn via de website te beheren, uw registratie in alle voorbehouden zones en initiatieven (bv. wedstrijden) die op de website aanwezig kunnen zijn te registreren, krachtens artikel 6.1.(a) van de GDPR. Het Bedrijf kan uw persoonsgegevens ook verwerken om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit wet- en regelgeving en EU-wetgeving: de wettelijke basis voor de verwerking voor dit doel is artikel 6.1.(c) van de GDPR.

Bovendien kunnen uw gewone en/of gevoelige gegevens, met uw optionele toestemming, worden verwerkt voor het beheren van sollicitaties op grond van artikels 6.1.(a) en 9.2.(a) van de GDPR.

Bovendien kunnen uw gewone en gevoelige gegevens door het bedrijf worden verwerkt om kennisgevingen van ongewenste voorvallen (zogenaamde waakzaamheid/geneesmiddelenbewaking) te behandelen, krachtens artikelen 9.2.(a), (g) en (i) van de GDPR.

Ten slotte kan het bedrijf uw gewone en gevoelige persoonsgegevens verwerken om zijn rechten te beschermen in gerechtelijke procedures of om de Gedragscode van de Menarini Groep toe te passen (artikelen 6.1.(f) en 9.2.(f) van de GDPR).

Al uw gegevens worden verwerkt met behulp van automatische en elektronische instrumenten die geschikt zijn voor volledige beveiliging en vertrouwelijkheid.

5. Noodzakelijke verwerking en optionele verwerking

De formulieren die moeten ingevuld worden op deze website vereisen dat u persoonlijke gegevens verstrekt die strikt noodzakelijk zijn om uw communicatie en verzoek af te handelen. Dergelijke gegevens worden aangeduid met een asterisk (*). Als u deze gegevens niet wenst door te geven, kunnen wij niet verdergaan.

Omgekeerd kunnen formulieren ook de mogelijkheid geven om persoonsgegevens op te geven die niet strikt noodzakelijk zijn voor de behandeling van uw verzoeken: dergelijke data is optioneel – het niet opgeven van deze gegevens het geen gevolgen.

6. Navigatie gegevens

Als u de website enkel bezoekt (d.w.z., zonder berichten te verzenden of een van de beschikbare diensten/functies te gebruiken), is de verwerking van gegevens beperkt tot uw navigatie gegevens d.w.z., gegevens waarvan de verzending noodzakelijk is voor het functioneren van de computers die de website en internetcommunicatieprotocollen beheren. Deze categorie omvat, bijvoorbeeld, IP-adressen of computerdomeinen die worden gebruikt om de website te bezoeken en andere parameters die betrekking hebben tot het besturingssysteem dat gebruikt wordt om met de website verbinding te maken.

Het Bedrijf verzamelt deze en andere gegevens (zoals, bijvoorbeeld, het aantal bezoeken en de tijd doorgebracht op de website) louter voor statistische doeleinden en in volledig geanonimiseerde vorm om de werking van de website te controleren en de werking ervan te verbeteren. Dergelijke gegevens wordt niet verzameld om te worden geassocieerd met andere informatie met betrekking tot, of de identificatie van gebruikers; hoe dan ook, kan dergelijke informatie, door zijn aard, het Bedrijf in staat stellen om gebruikers te identificeren door verwerking en associatie met gegevens in het bezit van derde partijen. Navigatie gegevens worden normaal gezien verwijderd na verwerking in geanonimiseerde vorm maar kunnen opgeslagen en gebruikt worden door het Bedrijf om daders van computerdelicten, die gepleegd zijn ten nadere van de website of het gebruik ervan, op te sporen en te identificeren. Onverminderd deze mogelijkheid en de bepalingen in het Cookie Beleid, worden de hierboven omschreven navigatie gegevens slecht tijdelijk opgeslagen, in overeenstemming met de wet.

7. Links naar andere websites

Dit Privacybeleid is enkel van toepassing op de website zoals hierboven beschreven. Hoewel de website links naar andere websites kan bevatten (bekend als websites van derden), moet u er rekening mee houden dat het Bedrijf geen toegang of controle uitoefent over cookies, webbeacons of andere technologieën om gebruikers te volgen die mogelijk actief kunnen zijn op websites van derden, de inhoud en het materiaal dat erop gepubliceerd word of de manier waarop zij uw persoonsgegevens verwerken. Om deze reden wijst het Bedrijf elke aansprakelijkheid in dergelijke zaken af. U moet daarom het privacy beleid van dergelijke websites van derden controleren en informatie over hun algemene voorwaarden en de manier waarop ze uw persoonsgegevens verwerken, inwinnen.

8. De manier waarop en voor hoe lang wij uw gegevens opslagen

In overeenstemming met artikel 5.1.(c) van de GDPR, zijn computers en programma’s die gebruikt worden door het bedrijf zodanig opgezet dat het gebruik en de identificatie van persoonsgegevens tot een minimum wordt beperkt. Dergelijke gegevens worden enkel verwerkt in de mate die nodig is om de doeleinden die in dit Privacybeleid vermeld zijn te bereiken en zullen worden bewaard zolang dit noodzakelijk is om deze specifieke doelen na te streven – in elk geval is het criterium dat wordt gebruikt voor het bepalen van de opslagperiode gebaseerd op de tijdslimieten die bij wet toegestaan zijn en de principes van gegevensminimalisatie, opslagbeperking of rationeel beheer van onze archieven.

9. Hoe wij de veiligheid en de kwaliteit van uw gegevens waarborgen

Dit Bedrijf verbindt zich ertoe de veiligheid van persoonsgegevens van de gebruiker te waarborgen en te voldoen aan de wettelijke bepalingen omtrent de beveiliging om gegevensverlies, onrechtmatig of onwettig gebruik van gegevens of ongeoorloofde toegang tot gegevens te voorkomen, met bijzonderdere maar niet exclusieve verwijzing naar artikelen 25-32 van de GDPR. Het Bedrijf gebruikt verschillende soorten geavanceerde beveiligingstechnologieën en -procedures die bedoeld zijn om de bescherming van persoonsgegevens van gebruikers te ondersteunen; bijvoorbeeld, persoonsgegevens worden opgeslagen op beveiligde servers die zich bevinden op een locatie met beveiligde en beperkte toegang. De gebruiker kan het Bedrijf helpen om zijn persoonsgegevens bij te werken door eventuele adreswijzigingen, kwalificaties, contactinformatie, enz. mee te delen.

10. Personen die toegang hebben tot gegevens

Personen die behoren tot de volgende categorieën hebben de toestemming om persoonsgegevens van gebruikers te verwerken: technische en administratieve medewerkers, IT medewerkers, product managers, medewerkers voor materiovigilantie en geneesmiddelenbewaking, interne audit en compliance medewerkers, alsook alle andere personeelsleden die gegevens moeten verwerken in het kader van hun werk.

De gegevens kunnen ook naar landen buiten de EU gecommuniceerd worden (“Derde Landen”), naar andere bedrijven die deel uit maken van de Menarini Group voor dezelfde doeleinden en/of administratieve of boekhoudkundige doelen in overeenstemming met artikel 6.1.(f) en overweging 48 van de GDPR.

Bijkomend kunnen De gegevens kunnen, ook in landen buiten de Europese Unie (“Derde Landen”), worden gecommuniceerd naar: (i) instellingen, autoriteiten, openbare instellingen voor institutionele doeleinden; (ii) professionals, onafhankelijke consultants – individueel of in samenwerkingsverbanden – en andere derde partijen en aanbieders die de Beheerder commerciële, professionele of technische diensten verlenen die nodig zijn om de website te beheren (bijvoorbeeld het leveren van IT en Cloud Computing-diensten), om de hierboven beschreven doeleinden na te leven en om het Bedrijf te ondersteunen in het verlenen van de diensten die u hebt aangevraagd; (iii) derde partijen die in het geval van fusies, overnames, zakelijke overdrachten - of filialen daarvan, audits of andere buitengewone verrichtingen; (iv) toezichthoudende organen, gevestigd op het adres van de Beheerder, bij het nastreven van hun activiteiten (overzicht over de handhaving van wettelijke verplichtingen, ethische normen, de gedragscode van de Menarini Groep, enz.).

De genoemde ontvangers zullen alle gegevens ontvangen die nodig zijn voor hun respectievelijke functies en zullen zich verbinden om deze alleen te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden en in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. De gegevens kunnen bovendien gedeeld worden met de andere legitieme ontvangers die van tijd tot tijd geïdentificeerd worden door de toepasselijke wetgeving. Met uitzondering van het voorgaande, zullen de Gegevens niet worden gedeeld met derde partijen, ongeacht of het wettelijke of natuurlijke personen betreft, die voor de Beheerder geen commerciële, professionele of technische functie vervullen. De partijen die de gegevens ontvangen, verwerken deze, in voorkomend geval, in de hoedanigheid van de Beheerder, Verwerker of persoon die gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken, voor de hierboven aangegeven doeleinden en in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Met betrekking tot de overdracht van gegevens buiten de EU, ook in landen waarvan de wetgeving niet hetzelfde niveau van bescherming van de privacy van persoonsgegevens garandeert als dat van de EU-wetgeving, meldt de Beheerder dat de overdracht in elk geval zal plaatsvinden volgens de methoden aangegeven in de GDPR, zoals bijvoorbeeld op basis van toestemming van de gebruiker, op basis van de standaardcontractbepalingen goedgekeurd door de Europese Commissie, door partijen te selecteren die ingeschreven zijn in internationale programma’s voor het vrije verkeer van gegevens (bv. het EU-VS-privacyschild) of opereren in landen die als veilig worden geacht door de Europese Commissie.

11. Uw rechten

U kan op elk ogenblik uw rechten uitoefenen op grond van artikelen 15 tot en met 22 van de GDPR, inclusief het recht om bevestiging te verkrijgen over het al dan niet bestaan van persoonsgegevens die betrekking hebben op u, hun inhoud, oorsprong, juistheid, locatie te verifiëren (ook met betrekking tot eventuele Derde Landen), een kopie aanvragen, een rechtzetting verzoeken en in gevallen die door de wet toegelaten zijn, de beperking van hun verwerking, het wissen ervan, zich verzetten tegen directe contactactiviteiten (inclusief beperkt tot sommige communicatiemedia). Op dezelfde manier kan u altijd uw toestemming intrekken en / of opmerkingen melden, i.v.m. uw persoonlijke gegevens die u als incorrect of ongerechtvaardigd beschouwt door uw relatie met het bedrijf, of een klachtindienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit. U kunt contact opnemen met de Beheerder (Contacteer ons) en/of DPO op het adres dat hierboven aangegeven is om alle verzoeken in te dienen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door het Bedrijf, om uw wettelijke rechten uit te oefenen en om een bijgewerkte lijst van personen die toegang hebben tot uw gegevens te verkrijgen.


Privacyverklaring voor gebruikers van sociale netwerken

- art. 14 Regulation (EU) 2016/679 (“GDPR”)

Deze privacyverklaring beschrijft hoe Menarini Benelux NV/SA, divisie Diagnostics, ("Menarini"), De Kleetlaan 3, 1831 Machelen, België, uw persoonlijke gegevens verwerkt wanneer u uw profiel op het sociale netwerk gebruikt, zoals bijvoorbeeld Facebook, YouTube, Twitter, Instagram of LinkedIn en vergelijkbare netwerken of portals (ook “sociale netwerken”) om te communiceren met het profiel / de pagina's van Menarini op die sociale netwerken, of om te surfen op de websites van Menarini terwijl u bent ingelogd op die sociale netwerken.

Dit document heeft alleen betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door Menarini: uw gegevens worden in feite verzameld en verwerkt in de eerste plaats door het sociale netwerk waarop u een profiel heeft (dat fungeert als "gegevensbeheerder" van uw persoonlijke gegevens), en alleen als u communiceert met de sociale accounts, pagina's en of websites van Menarini, heeft Menarini toegang tot een klein gedeelte van de gegevens over uzelf die het sociale netwerk bijhoudt en verwerkt. Menarini is een "onafhankelijke gegevensbeheerder" met betrekking tot de persoonlijke gegevens over u die u hebt ontvangen van het relevante sociale netwerk: dit betekent dat sociale netwerken en Menarini autonoom de doelen en methoden bepalen waarmee zij de persoonlijke gegevens over u verwerken waartoe zij respectievelijk toegang hebben.

De verwerkingshandelingen die worden uitgevoerd door Menarini worden hieronder beschreven. Als u wilt weten hoe sociale netwerken uw gegevens verwerken, nodigen wij u uit om het privacybeleid te lezen dat beschikbaar is via uw sociale netwerkprofiel(en).

Als u communiceert met het account / de pagina / het profiel van Menarini op het sociale netwerk ("Pagina"), kan Menarini de volgende persoonlijke gegevens over uzelf verwerken, afgeleid uit uw profiel:

naam, achternaam, gebruikersnaam en andere biografische en professionele informatie, leeftijd, geslacht, informatie die vrijwillig door u openbaar is gemaakt of via het sociale netwerk is gedeeld door middel van berichten of andere functionaliteiten; uw activiteiten op het sociale netwerk op de pagina van Menarini en op de sociale netwerken, zoals 'likes', reacties, openbare berichten, tags en hashtags; inhoud van privéberichten gericht aan Menarini.

Bovendien kan het sociale netwerk - als u uw toestemming hebt gegeven via uw sociale netwerkprofiel en browserinstellingen - aanvullende informatie beschikbaar stellen aan Menarini over activiteiten en voorkeuren die u tijdens het surfen op internet hebt uitgedrukt. Deze informatie kan ook worden verzameld met instrumenten zoals cookies, webbakens en pixeltags: voor meer informatie nodigen wij u uit om uw browserinstellingen, uw sociale netwerkprofielinstellingen of het beleid van de websites die u bezoekt te controleren. Houd er rekening mee dat wanneer deze instrumenten worden gebruikt op Menarini-websites, de relevante details worden verstrekt in het respectieve cookie- en privacybeleid. We verduidelijken dat als u bent ingelogd op uw account op het sociale netwerk en met hetzelfde apparaat op internet surft, Menarini mogelijk bepaalde informatie kan detecteren die is gekoppeld aan uw sociale netwerkprofiel, zoals leeftijdsgroep, "likes" , etc., en in sommige gevallen ook om u te identificeren.

Uw gegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

- beantwoorden van uw berichten, verzoeken en vragen en laat u toe deel te nemen aan de activiteiten die via de pagina worden uitgevoerd; de inhoud van de pagina beheren en optimaliseren, statistische analyses en marktonderzoek uitvoeren naar de gebruikers die interactie hebben met de pagina of onze websites. De wettelijke basis van de verwerking is het legitieme belang van Menarini om zijn activiteiten te promoten en zijn bedrijfsimago te verbeteren (art. 6.1.f AVG - om zijn wettelijke verplichtingen na te komen, en om zijn verplichtingen met betrekking tot de bescherming van de volksgezondheid te wissen, die vereisen het volgen, opvolgen en rapporteren aan de autoriteiten / andere instanties (licentiegevers, licentienemers, enz.) van informatie over feitelijke of potentiële ongewenste voorvallen in verband met het gebruik van de producten van Menarini. De wettelijke grondslagen van de verwerking voldoen aan wettelijke verplichtingen en het nastreven van een algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid, bestaande uit het waarborgen van een hoge standaard van veiligheid en kwaliteit van de producten van Menarini (art. 6.1.c en 9.2.i AVG)

- ervoor zorgen dat u zich houdt aan de Netiquette; de wettelijke rechten van Menarini afdwingen; Menarini's ethische code en groepsgedragscode handhaven. De rechtsgrondslagen van de verwerking streven het legitieme belang na om misbruik door internetgebruikers via de pagina te voorkomen, inclusief het overtreden van de genoemde codes of toepasselijke wetten, en verdedigen de wettelijke rechten (art. 6.1.f en 9.2.f AVG).

- promotiecampagnes uitvoeren met betrekking tot de activiteiten, producten of diensten van Menarini (in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake promotionele activiteiten van gezondheidsgerelateerde producten en diensten) door middel van het sociale netwerkaccount van Menarini, inclusief door het sturen van advertenties of berichten. De wettelijke basis van de verwerking is uw toestemming, uitgedrukt in het sociale netwerk (art. 6.1.a AVG).

- u gerichte advertenties te sturen ("profilering") met betrekking tot de activiteiten, producten en diensten die in het vorige punt zijn beschreven. De wettelijke basis van de verwerking is uw toestemming, uitgedrukt in het sociale netwerk, ook in verband met cookies, webbakens / trackers, pixeltags. (art. 6.1.a AVG)

- met betrekking tot gebruikersgegevens verzameld in verband met vacatures die door Menarini via de sociale netwerken zijn gepubliceerd, het beoordelen en / of tot stand brengen van een professionele relatie. De wettelijke basis van de verwerking is de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen gericht op het sluiten van een contract met u (art. 6.1.b AVG).

Als u gegevens van derden publiceert, is het uw verantwoordelijkheid om alle vereisten met betrekking tot informatie en het verzamelen van toestemming te wissen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Met betrekking tot uw toestemming voor de verwerking van de gegevens over uzelf die Menarini ontvangt via uw sociale netwerkprofiel, verduidelijken we dat: (i) de relevante toestemmingen door u worden verleend wanneer u zich registreert bij de sociale netwerken, en u kunt ze op elk gewenst moment personaliseren (Menarini heeft echter geen enkele controle over deze operaties - ze worden volledig beheerd door de sociale netwerken); (ii) gegevens verwerkt door Menarini zijn die beschikbaar gesteld door het sociale netwerk: dit betekent dat Menarini niet verantwoordelijk is voor ongeoorloofde openbaarmaking van informatie door het sociale netwerk of voor de ontvangst van ongewenste advertenties / berichten, in strijd met de opties die u hebt geselecteerd .

Uw gegevens worden hoofdzakelijk elektronisch verwerkt en worden in hun IT-systemen ingevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensprivacy, inclusief gegevensbeveiliging en vertrouwelijkheid, in overeenstemming met de beginselen van rechtmatigheid en billijkheid. Gegevens worden bewaard zolang dit strikt noodzakelijk is om de nagestreefde specifieke doelen te bereiken - het criterium dat wordt gebruikt om de opslagperiode te bepalen, is in elk geval gebaseerd op de naleving van wettelijke termijnen en de principes van gegevensminimalisatie, opslagbeperking of rationeel beheer van onze archieven.

Het personeel van Menarini dat tot de volgende categorieën behoort, is bevoegd om de gegevens van de gebruiker te verwerken: technisch en administratief personeel, IT-personeel, productmanagers, interne audit en compliance, evenals andere personeelsleden die de gegevens moeten verwerken voor de uitvoering van hun taken.

De Gegevens kunnen ook in het buitenland en / of buiten de EU ("derde landen") worden doorgegeven aan andere bedrijven van de Menarini Groep (ook in het buitenland) voor administratieve en boekhoudkundige doeleinden overeenkomstig artikel 6.1. (f) en overweging 48 van de GDPR.

Bovendien kunnen de gegevens, ook in derde landen, worden meegedeeld aan de toezichthoudende instantie van Menarini, aan externe bedrijven, zoals providers en sub-providers van IT- en cloud computing-diensten, netwerkserviceproviders die de pagina's van Menarini beheren en bedrijven die uitvoeren adviserende activiteiten (bijv. fiscaal, administratief, enz.) namens Menarini, instellingen, autoriteiten, openbare lichamen voor hun institutionele doeleinden, op basis van de toepasselijke wetgeving; derde partijen in geval van audits, fusies en overnames (ook in het buitenland). Ontvangers verwerken gegevens voor de hierboven aangegeven doeleinden en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

***

Met betrekking tot elke overdracht van Gegevens buiten de EU, inclusief in landen waarvan de wetgeving niet hetzelfde niveau van bescherming van de privacy van persoonlijke gegevens garandeert als het niveau dat wordt geboden door EU-wetgeving, deelt de verwerkingsverantwoordelijke mee dat de overdracht in elk geval zal plaatsvinden in overeenstemming met de methoden toegestaan ​​door de AVG, zoals bijvoorbeeld op basis van de toestemming van de gebruiker, op basis van de standaard contractuele clausules die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie, door partijen te selecteren die zijn ingeschreven bij internationale programma's voor vrij verkeer van gegevens (bijv. EU-VS) Privacy Shield) of actief in landen die door de Europese Commissie als veilig worden beschouwd.

Door contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Menarini, die te bereiken is op het e-mailadres dpo@menarini.com, kunt u de rechten uitoefenen die worden verleend door artikels 15-22 AVG, inclusief: bevestiging verkrijgen van het bestaan ​​van persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben, controleer de inhoud, oorsprong, juistheid, locatie (ook met verwijzing naar eventuele derde landen), vraag om een ​​kopie, verzoek om correctie en in gevallen verstrekt door wet, beperking van verwerking, verwijdering, zich verzetten tegen directe contactactiviteiten (ook beperkt tot bepaalde communicatiemiddelen). Evenzo kunt u altijd uw bezorgdheid uiten over de verwerking van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Om de toestemming (en) die u aan sociale netwerken hebt verleend in te trekken, moet u uw verzoek rechtstreeks richten tot de sociale netwerken zelf.

****


Kunnen wij u helpen?

Naar de klantenservice